Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font

FUNCIONAMENT ÒRGANS DE GOVERN

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE D’ORGANITZACIÓ

 

DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 DE JUNY DE 2011

 

 

 

 

 

A Vilanova d’Escornalbou a 30 de juny de dos mil onze, essent les vint-i-dues hores i quinze minuts, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen en el saló de sessions del Consistori el Ple de l’Ajuntament, sota la presidència del Senyor Alcalde en Sergi Ciurana i Nicolau, amb l’assistència dels Regidors Senyors Carlos Anglès Queraltó, Joan Escoda Teigell, Enric Sabaté Anguera, Andreu Devesa Deu i les Regidores Senyores Dolors Ollé Aragonès i Maricel Pàmies Mallafré.

 

Obert l’acte públic pel Senyor Alcalde, a la seva ordre, per part de la Secretària de l’ajuntament, es procedeix a la lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària anterior de data 11 de juny de 2011, que es aprovada sense cap comentari ni observació per part dels assistents.

 

 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ:

 

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple de la corporació. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

 

Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer dimarts de cada dos mesos, a les vint-i-dues hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.

 

 

2.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

 

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de Comptes i de la seva composició. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

 

Crear la Comissió Especial de Comptes.

 

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per les persones següents:

•    President: L’alcalde

•    Vocals: Sr. Carlos Anglès Queraltó, Sr. Joan Escoda Teigell, Sr. Enric Sabaté Anguera, Sr. Andreu Devesa Deu, Sra. Dolors Ollé Aragonès i Sra. Maricel Pàmies Mallafré.

•    Secretària: la secretària general de l’Ajuntament.

 

 

 

3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT:

 

Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents:

 

•    COMISSIÓ DE FESTES: Srs. Carlos Anglès Queraltó, Joan Escoda Teigell i Sra. Maricel Pàmies Mallafré.

•    CONSELL ESCOLAR CEIP FONT DE L’ARC: Sr. Enric Sabaté Anguera.

•    ESCOLA VERDA: Enric Sabaté Anguera.

•    CONSELL ESCOLAR LLAR D’INFANTS “ELS MARRAMIAUS”: Sr. Enric Sabaté Anguera.

•    ASSOC. DEFENSA FORESTAL: Srs. Enric Sabaté Anguera i Andreu Devesa Deu.

•    PLA ASSISTÈNCIA I SUPORT DEL CONSELL COMARCAL: Sr. Carlos Anglès Queraltó.

•    CONSELL SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS: Sr. Carlos Anglès Queraltó

•    COORDINADORS DE TROBADA DE POETES: Sr. Joan Escoda Teigell i Sra. Dolors Ollé Aragonès.

•    ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANG: Sra. Dolors Ollé Aragonès.

•    CONSELL CONSULTIU DE DONES CONSELL COMARCAL: Sra. Maricel Pàmies Mallafré.

 

El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA aquests nomenaments.

 

 

4.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I D’APROVACIÓ DEL SEU RÈGIM DE SESSIONS:

 

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Junta de Govern Local.

 

La Sra. Dolors Ollé pregunta si existeix la possibilitat que assisteixi alguna persona convidada a la Junta de Govern.

 

El Sr. Alcalde respon que si existeix aquesta possibilitat, que està pensada per si algun dia es necessita la opinió d’algun tècnic o persona qualificada en alguna matèria. De totes maneres, ja saben que sempre es passen totes les actes a tots els membres de la Corporació i estan puntualment informats.

 

La Sra. Dolors Ollé explica que es referia a la possibilitat d’assistir respecte algun dels membres de l’oposició en el cas que en la Junta de Govern s’hagués de prendre una decisió important referent a alguna de les matèries de les seves regidories.

 

El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

 

1r. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres que nomeni per l’Alcaldia.

 

2n. La periodicitat de la sessions és quinzenal, i les sessions tindran lloc els dimarts no festius, a la sala reunions de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

 

3r. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

 

 

5.- DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT:

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 9/11, de data 16 de juny de 2011, nomenant tinents d’alcalde d’aquesta corporació els regidors Sr. Carlos Anglès Queraltó i Sr. Joan Escoda Teigell, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals.

 

Així mateix es nomenen els regidors que han de formar part de la Junta de Govern Local, a l’empara dels articles 23.1 i 231 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. Els membres que integren la Junta de Govern Local són:

 

- President:    Sr. Sergi Ciurana Nicolau,alcalde

- Vocals:     Sr. Carlos Anglès Queraltó

    Sr. Joan Escoda Teigell

 

 

6.- DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

 

Es dóna compte de Decret d’Alcaldia núm. 10/11, de data 16 de juny de 2011, de delegació de competències, de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 

Les competències que es deleguen són les següents:

 

ATRIBUCIÓ DELEGADA    ARTICLE

•    Representar l’Ajuntament.    21.1.b) LRBRL

•    Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.    21.1.d) LRBRL

ATRIBUCIÓ DELEGADA    ARTICLE

•    Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.

•    Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

•    Ordenar pagaments i rendir comptes.     21.1.f) LRBRL

•    Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.    21.1.g) LRBRL

•    Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.     21.1.j) LRBRL

•    Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 21.1 n) LRBRL

 

•    L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.    21.1.o) LRBRL

•    Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.    DA 2a LCSP

 

•    L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

•    Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

•    Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.     DA 2a LCSP

 

•    Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.     21.1.q) LRBRL

•    Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.    21.1.r) LRBRL

 

2n. Efectuar a favor dels regidors una delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:

 

•    Sr. Carlos Anglès Queraltó: Festes, turisme i promoció de poble i serveis socials.

•    Sr. Joan Escoda Teigell: Cultura, relació amb les entitats, participació ciutadana i joventut.

•    Sr. Enric Sabaté Anguera: Ensenyament, esports i agricultura.

•    Sr. Andreu Devesa Deu: seguretat ciutadana.

•    Sra. Dolors Ollé Aragonès: Salut.

•    Sra. Maricel Pàmies Mallafré: alcaldessa pedània de l’Arbocet.

 

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les facultats de resolució.

 

Manifesta el Senyor Alcalde que personalment assumeix les competències en Urbanisme, Obres i Serveis i Medi Ambient. Tots els regidors manifesten que accepten la delegació de competències feta pel Senyor Alcalde.

 

 

7.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN L’ALCALDIA I EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

 

Es dóna compte de la Proposta d’Alcaldia de delegar competències en del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.

 

De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les pròpies atribucions en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin dins les matèries indelegables previstes a l’article 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

 

1r. Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions, en les matèries següents:

 

ATRIBUCIÓ DELEGADA    ARTICLE

•    L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.     22.2.j) LRBRL

•    La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.     22.2.k) LRBRL

 

ATRIBUCIÓ DELEGADA    ARTICLE

•    Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

•    Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.     22.2.m) LRBRL

•    Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.     DA 2a LCSP

•    L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.     22.2.ñ)

•    L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.     DA 2a LCSP

 

2n. De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aquesta delegació tindrà efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 

8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER:

 

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de nomenament de tresorer. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

 

1r. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Enric Sabaté Anguera, regidor de la corporació.

 

 

9. PROPOSTA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES:

 

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

 

1r. Establir que, amb efectes de 11 de juny de 2011, el senyor Sergi Ciurana Nicolau, alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva de 40 hores i percebent l’import de 26.000 euros € bruts anuals aproximadament.

 

2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 

3r. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

 

Finalment, el Sr. Alcalde vol agrair a tots els membres de la Corporació la bona voluntat expressada i l’acceptació de les regidories plantejades. L’objecte és que tothom treballi pel poble.

 

El Sr. Andreu Devesa manifesta que el seu grup té moltes ganes de treballar i de fer coses pel poble i que s’han d’ajudar mútuament.

 

 

I sense camp més tema de que tractar, essent les vint-i-dues hores i quaranta-dos minuts, s’aixeca la sessió, de la que s’estén la present acta, de que jo Secretària certifico.

 

divendres, 9 de desembre
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97