Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font

ACORDS DEL PLE


Actes dels plens
PLE DE DATA 29 DE GENER DE 2014

- Aprovació de la reducció de la dedicació del Sr. alcalde.

 

- Aprovació de la bonificació del 95 % de la quota de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els supòsits de mortis causa.

 

- Donar compte de l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2014.

 

- Aprovació de la liquidació definitiva de l’obra “Valorització del patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova d’Escornalbou –zona sud – fase 3”.

 

- Aprovació de la liquidació definitiva de l’obra “Valorització del patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova d’Escornalbou –zona nord – fase 4”.

 

- Aprovació de la modificació de sol•licitud del PUOSC 2013-2017.

 

PLE DE DATA 6 DE MARÇ DE 2014

- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la “ ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local”.

 

- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2013.

 

- Donar compte dels informes de morositat del 4t trimestre de 2013.

 

PLE DE DATA 25 DE MARÇ DE 2014

- Aprovació inicial del POUM i de l’informe de sostenibilitat ambiental.

PLE DE DATA 29 D'ABRIL DE 2014

- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les eleccions maig 2014.

PLE DE DATA 27 DE MAIG DE 2014

- Aprovació definitiva del compte general.

 

- Aprovació del pla econòmic financer.

 

- Donar compte al Ple de l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, deute públic i regla de la despesa del pressupost de l’exercici 2014 tenint en compte les dades definitives de la liquidació 2013.

 

- Donar compte al Ple de l’informe de la intervenció sobre les obligacions no reconegudes durant un període de tres mesos des del seu registre a data 31 de març de 2014, així com de l’informe de tresoreria en el qual consten les obligacions pendents que incompleixen els terminis legals de pagament.

 

- Ampliació del termini d’exposició del pla d’ordenació urbanística municipal i la ISA.

 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

AJUNTAMENT DE VILANOVA D’ESCORNALBOU

 

ANUNCI

 

 

En data 14 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de modificació de la plantilla de personal del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

 

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

 

Vilanova d’Escornalbou, 22 de maig de 2013

 

 

 

L’alcalde

 

PLE DE DATA 30 DE JUNY DE 2011

 

- Creació de la Comissió Especial de Comptes.

- Nomenament de representants a altres organismes.

- Creació de la Junta de Govern i atribucions de competències.

- Assignació de regidories als membres de l'Ajuntament.

- Nomenament del tresorer.

- Aprovació del règim de dedicació exclusiva del Sr. Alcalde.

PLE DE DATA 11 DE JUNY DE 2011 SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ

 

- Nomenament del Sr. Sergi Ciurana Nicolau com a Alcalde.

- Rendició de comptes de les existències de tresoreria i de l'inventari de bèns de la Corporació.

PLE DE DATA 26 D'ABRIL DE 2011

 

- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les eleccions locals del dia 22 de maig.

- Donar compte de la liquidació de l'exercici comptable del 2010.

- Donar compte de la renovació de la pòlissa de crèdit amb CatalunyaCaixa per import de 60.000€.

- Adhesió al Consorci Localret.

PLE DE DATA 20 DE GENER DE 2011

 

- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les eleccions a la Cambra Agraria.

- Convocatòria de la subenció per a la rehabilitació de façanes.

PLE DE DATA 27 DE JULIOL DE 2010

-    Aprovació de la proposta de les festes laborals locals del nostre municipi, el dia 21 de gener i el dia 26 d’agost de 2011.

-    Aprovació de la delegació a BASE de la gestió de les Contribucions Especials i de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

-    Aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2010.

-    Aprovació del pla econòmic- financer.

 

PLE DE DATA 25 D'AGOST DE 2010

-    Aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2009.

-    Aprovació inicial de l’Ordenança pel Civisme i la Convivència Ciutadana.

-    Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives i convocatòria de licitació de l’obra “Pavimentació i renovació de serveis a l’Avinguda de Reus”.

-    Aprovació provisional de la imposició o ordenació de Contribucions especials per a l’obra “Pavimentació i renovació de serveis a l’Avinguda de Reus”.

 

PLE DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2010

-    Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 28 de novembre.

-    Aprovació de la candidatura del Sr. Josep Maria Sabaté Solanellas com a Jutge de Pau titular.

-    Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de Contribucions especials per a l’obra “Pavimentació i renovació de serveis de l’Avinguda de Reus.”

 

PLE DE DATA 01 DE DESEMBRE DE 2010

-    Aprovació de l’informe favorable a l’Avantprojecte de ciutat de l’esport de Vilanova d’Escornalbou a la finca de “Mas Munté”.

PLE DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2010

-    Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació del servei municipal de llar d’infants.

 

 

PLE DE DATA 26 DE GENER DE 2010

-    Aprovació de l’adhesió a la proposta d’agrupació de secretaries de Jutjat de Pau de determinats municipis de la comarca del Baix Camp.

PLE DE DATA 4 DE MAIG DE 2010

-    Aprovació del conveni de col•laboració que ha de regular el servei de retirada, custòdia i desballestament dels vehicles abandonats i fora d’ús amb el Consell comarcal del Baix Camp.

-    Aprovació de l’adhesió al conveni de cooperació i encàrrec de gestió per a la implantació i execució del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Baix Camp.

-    Aprovació del Pla Local de Joventut i del Projecte d’actuacions en matèria de joventut.

-    Aprovació de l’acord d’acceptació de la titularitat d’un tram de la carretera T-321, de la T-310z a Vilanova d’Escornalbou.

 

PLE DE DATA 8 DE JUNY DE 2010

-    Aprovació del conveni de col•laboració que ha de regular el servei de retirada, custòdia i desballestament dels vehicles abandonats i fora d’ús amb el Consell comarcal del Baix Camp.

-    Aprovació de l’adhesió al conveni de cooperació i encàrrec de gestió per a la implantació i execució del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Baix Camp.

-    Aprovació del Pla Local de Joventut i del Projecte d’actuacions en matèria de joventut.

-    Aprovació de l’acord d’acceptació de la titularitat d’un tram de la carretera T-321, de la T-310z a Vilanova d’Escornalbou.

 

PLE DE DATA 12 DE MAIG DE 2009

 

-    Sorteig dels membres de la Mesa electoral per a les eleccions al Parlament Europeu el dia 7 de juny de 2009.

 

PLE DE DATA 28 DE JULIOL DE 2009

 

 

-    Aprovació del conveni signat entre el departament d’interior, relacions institucionals i participació ciutadana i el nostre ajuntament per a l’adhesió a la xarxa rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.

 

-    Sol•licitud de subvenció per actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs arbrats i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.

 

 

-    Acceptació de les servituds de pas de diferents propietaris a favor de l’ajuntament de Vilanova d’Escornalbou per a l’ampliació del camí de Colldejou.

 

Registres del 1 al 20 de 23
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]
dimarts, 23 de juliol
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97