Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font
» Inici »

CONVOCATÒRIES PERSONAL

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 12 de maig del 2016, va aprovar les bases i la convocatòria   per la selecció de director del casal  municipal d’estiu 2016 i constitució de borsa de treball, amb caràcter temporal, mitjançant concurs lliure:

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ DE DIRECTOR DEL CASAL D'ESTIU MUNICIPAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA D'ESCORNALBOU

Base 1a. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, torn lliure, de la persona que ha d’ocupar una plaça, en règim laboral temporal, de Director del Casal d’Estiu 2016 (Grup Professional: C-1), d’acord amb el que estableixen els articles 16 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 11 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (TRLEBEP), i els articles 14 i 15 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (TRLET).

El contracte és laboral a temps parcial, de 25 hores setmanals i la seva durada es preveu del 4 de juliol al 12 de agost, si bé aquest termini podrà ser modificat per necessitats del servei.

Així mateix, es podrà requerir la realització d’hores complementàries en els termes establerts a l’art. 12 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

La retribució de l’aspirant serà la que marqui el conveni del sector aplicable

La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs lliure, articulat en una primera fase de valoració dels mèrits al·legats, i una segona d’entrevista personal.

Base 2a. Funcions a desenvolupar

Les funcions a desenvolupar seran les especificades als article 4 i 11 del del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en lleure, així com la resta de funcions que es puguin contenir en aquest mateix Decret 137/2003 i la resta de normativa que reguli o bé sigui d’aplicació per les activitats de lleure en les quals hi participin menors de 18 anys.

Base 3a. Requisits dels aspirants

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 o majors d’aquesta edat dependents.

 

Els/Les estrangers/es amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

 

Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell superior o nivell C2 del castellà.

b) Tenir complerts 18 anys d’edat, d’acord amb l’article 4 del decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil.

c) No patir cap malaltia o defecte físic ni psíquic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents.

d) No estat inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap

Administració Pública.

e) No trobar se sotmès a cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat legalment establertes.

f) Estar en possessió del títol de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil o del Certificat de Professionalitat en Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol∙licituds per prendre part en el procés selectiu.

g) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: títol de batxiller o tècnic o equivalent.

h) Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril).

i) Els aspirants no poden haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans. Per acreditar que és així, caldrà aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les declaracions responsables pertinents. En cas contrari, l’aspirant serà exclòs de les proves.

Base 4a. Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància normalitzada de sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, Plaça de la Vila s/n, 43311, Vilanova d'Escornalbou, en horari de registre, de 8:30 a 15:00 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou.

El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu finalitza el dia 3 de juny, inclòs.

Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament, al 977 83 75 19, en horari d’atenció al públic, de 8:30. a 15:00 hores.

Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en el concurs, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud la documentació que acrediti complir amb els requisits per participar. A tal efecte cal aportar original o còpia compulsada de:

1)    NIF (espanyols) / document acreditatiu de la nacionalitat.

2)    Els aspirants estrangers han d’acreditar el coneixement de castellà exigit, llevat que es faci la prova de castellà per acreditar-ho.

3)    Titulació requerida a la convocatòria (títol de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil o del Certificat de Professionalitat en Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, i, títol de Batxillerat o tècnic o equivalent)

4)    Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria o acreditació que s’està exempt,.

5)    Declaració jurada conforme es compleixen la resta de requisits establerts a les bases

Igualment, han d’adjuntar la relació de mèrits, segons l’establert en aquestes Bases, i a tal, efecte:

6)      Currículum vitae i relació dels mèrits al·legats

7)    Fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats

Tota aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no pot ser valorada pel tribunal.

Base 5a. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

PRESIDENT: La  secretària interventora de l’Ajuntament.

VOCALS: dos vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents).

SECRETARI: un dels vocals designats per l’Ajuntament

El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l’Alcaldia.

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot,.

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretària, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Base 6a. Admissió dels aspirants

Expirat el termini de presentació d’instàncies, l'Ajuntament dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini  per a la seva esmena.

Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d’edictes de l'Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se totes les proves.

La llista d’admesos i exclosos es podrà consultar al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web http://www.vescornalbou.cat/ajuntament.htm. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de la Corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

Base 7a. Desenvolupament del procés selectiu

El procés selectiu consta de les fases següents:

a)    Fase de mèrits al·legats. Màxim 20 punts

Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:

·         Experiència en tasques pròpies del lloc de treball a desenvolupar, màxim 10 punts.

Es computen els serveis efectius prestats com a Director en administracions públiques a raó de 0,50 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Màxim 5 punts

Es computen els serveis efectius prestats com a Monitor en administracions públiques a raó de 0,25 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Màxim 5 punts

Cal acreditar-ho mitjançant un certificat expedit per l’administració pública o l’empresa privada on s’hagin prestat els serveis.

Es computen els serveis efectius prestats com a Director en empreses privades a raó de 0,25 punts, per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Màxim 3 punts

Es computen els serveis efectius prestats com a Monitor en empreses privades a raó de 0,15 punts, per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Màxim 3 punts

Cal acreditar-ho mitjançant informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com, a més, amb la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

·         Titulacions acadèmiques, màxim 5 punts.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d'aquests llocs. No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a mèrit. A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

Així, per cada títol titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació Primària, en Pedagogia o en Psicologia 2 punts .

Per disposar de la Titulació Màster de Formació del Professorat o l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) 2 punts.

Per un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o d’Integració Social 1 punt.

·         Cursos i formació, màxim 5 punts

Per la realització de cursos, jornades i seminaris que acreditin coneixements realcionats amb les funcions del lloc de treball. Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: organisme o entitat que ha impartit el curs, nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.

-       Fins a 9 hores: 0,10 punts

-       De 10 a 19 hores: 0,20 punts

-       De 20 a 39 hores : 0,40 punts

-       De 40 a 59 hores: 0,60 punts

-       De 60 o més hores: 0,80 punts

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys

b)    Entrevista. Màxim 5 punts

S'efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat de l'aspirant així com per valorar l'experiència en tasques pròpies del lloc de treball.

L’entrevista personal es realitzarà el dia que s'assenyali a la resolució d'admesos i exclosos provisionals. A aquests efectes, les persones candidates resten convocades a partir de la publicació.

L’entrevista s’efectuarà per ordre alfabètic i en crida única. Les persones candidates hauran d’acreditar-se mitjançant el DNI. La no presència serà motiu d’exclusió del procés selectiu.

La Valoració de l’entrevista es puntuarà fins a un màxim de 5 punts.

El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.

Base 8a. Relació d’aspirants seleccionats i proposta de contractació.

Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda.

La relació d’aprovats, per l’ordre de puntuació total obtinguda, s’elevarà al President de la Corporació, juntament amb la proposta de contractació de l’aspirant que figuri en primer lloc per haver obtingut la millor puntuació.

Cas que no es presenti cap aspirant, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.

 

Base 9a: Formalització

D'acord amb la proposta de contractació, el President de la corporació procedirà la contractació de la persona proposada.

La contractació s’haurà de publicar al tauler d’anuncis i al web de l'Ajuntament.

Base 10a. Formació de borsa de treball.

Amb la resta de persones aspirants, el Tribunal proposarà la formació d’una borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es procedirà a la provisió de les eventuals substitucions.

En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l’ordenació de les persones candidates, dacord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran atenent successivament als criteris següents:

a)    Major puntuació en la valoració l’entrevista;

b)    Major puntuació en l’apartat d'experiència professional com a Director;

c)    Major puntuació en l’apartat Formació.

La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà la vigència durant el 2016, es constitueix per cobrir eventuals substitucions que s’haguessin de fer durant   el contracte de director de casal d’estiu però també ,  en el cas de necessitar un director per les activitats municipals de Nadal del 2016, s’utilitzarà aquesta borsa .

Exhaurida la seva vigència, els/les aspirants inclosos/incloses decauran en tots del seus drets derivats d’aquest procés de selecció.

Disposicions finals

Primera

En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:

a) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

c) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

d) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

e) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

f) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

g) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

h) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

i) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.

j) Resolució de 16 de gener de 1981, per la qual s’aproven les bases i els exercicis per a l’ingrés en els subgrups d’auxiliars, administratius i tècnics d’Administració general.

k) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

l) Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l'Estat.

Segona. Règim de recursos

Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’alcalde, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Contra les formalitzacions dels contractes, així com les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot interposar reclamació laboral prèvia a la via administrativa.


Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Vilanova d’Escornalbou, 13 de maig de 2016

L’alcalde

Sergi Ciurana i Nicolau

dissabte, 24 de juny
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97